Vải Nỉ Cứng

4,000

Vải nỉ cứng

Kích thước 20x20cm giá 4.000đ

Kích thước 45x45cm giá 15.000đ

Kích thước 90x90cm giá 50.000đ